Algemene doelstelling van de stichting 

  1. De Ruitersmolen in stand houden als Cultureel- Historisch erfgoed voor toekomstige generaties
  2. De ‘Ruitersmolen', het papiermuseum en het molenterrein voor onbepaalde tijd behouden. Waarborgen van continuïteit en het in stand houden van de maalvaardigheid van de waterkorenmolen.
  3. De stichting streeft dit doel na door het beheren, in stand houden en exploiteren van de watermolen door financiële middelen te genereren, inclusief het aanleggen van financiële reserves. De liquiditeit wordt verkregen door: donaties, subsidies, rondleidingen, demonstraties papierscheppen, huuropbrengsten en alle andere wettige middelen die het doel van de stichting bevorderen.
  4. Het onderhouden van de waterkorenmolen, papiermuseum, wandelpaden, hoogstam boomgaard, kruidentuin en speeltuin.
  5. De stichting streeft ernaar om de watermolen onderdeel te laten zijn van het educatieve, recreatieve, toeristische belang van het Veluwe-massief en IJsselvallei.

De taken binnen de besturen van de stichtingen zijn als volgt verdeeld:

  • Eduard van Veldhuizen, penningmeester
  • Gerard Rijken van Olst, secretaris
  • Gerrit Jansen voorzitter

Meer jaren beleidsplan

Beleidsplan 
De continuïteit van De Ruitersmolen als monument ook op langere termijn (toekomstige generaties) waarborgen. Daarnaast dient het onderhoud van de terreinen rondom de watermolen in het beleidsplan te worden meegenomen. Dat de geschiedenis van de papierindustrie rond Apeldoorn, in het bijzonder die van de Ruitermolen, een plek krijgt is vanzelfsprekend.

Inkomsten
Naast de eerder genoemde inkomsten is het van belang voldoende opbrengsten te halen om de Ruitersmolen als monument ook in de toekomst te kunnen laten draaien en te onderhouden. Want: ‘Molens moeten Draaien’

Mogelijke inkomstenbronnen
Hierbij valt te denken aan het verhuren van de ruimtes aan derden voor vergaderingen, themabijeenkomsten, presentaties en deskundigheidstrainingen.

Andere functies
Werk- en leerplaatsen voor mensen met een (lichte) beperking. Te denken valt aan: onderhoud van de molen, kleine horeca, facilitaire zaken en groenactiviteiten.
Tevens zijn er mogelijkheden voor exposities en is de omgeving zeer geschikt als trouwlocatie.

Jaarlijkse terugkerende uitvoeringsplannen
Het jaarlijks goed onderhouden van de watermolen in al zijn geledingen is noodzakelijk. Het onderhouden van het papiermuseum vergt eveneens de nodige aandacht. Het jaarlijks verzorgen van de wandelpaden langs de beek, de kruidentuin, de hoogstam boomgaard en speeltuin dient te geschieden.

Openstelling
De Ruitersmolen is een aantal dagen in de week open. De molen, het papiermuseum en het omliggende terrein langs de ‘Oude beek' kunnen worden bezocht.. Regelmatig worden er voor scholen en andere belanghebbenden demonstraties papierscheppen gegeven en rondleidingen verzorgd.

Tot slot
Dit beleidsplan is een eerste aanzet om met elkaar op de ingeslagen weg verder te gaan. Het doel is om deze prachtig gerestaureerde watermolen voor toekomstige generaties te behouden en regelmatig te laten draaien.

Contactpersoon
Gerrit Jansen
E-mail : mailformulier